Setem Lisans Sözleşmeleri

MADDE 1- TARAFLAR

     a) SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Asmalımescit Mah. Asmalımescit Cad. N: 3 D:2 Beyoğlu/İstanbul

(İşbu sözleşmede kısaca SETEM olarak anılacaktır.)

     b) Tüzel Kişilik…………………………………….

Adres: ………………….

Vergi Dairesi-No: ……………………

İlgili Kişi : ………………

(İşbu sözleşmede kısaca  LİSANS ALAN olarak anılacaktır.)

MADDE 2- TANIMLAR

 

Sözleşme metni içerisinde;

 

     a) SETEM, 5846 Sayılı Yasa ile kurulan ve bu sözleşme kapsamında lisans veren meslek birliği,

     b) LİSANS ALAN, sinema eserlerine ilişkin olarak 5846 Sayılı Yasa’nın maddesinde tanımlanan “Umuma İletim Hakkı”nı kullanmak için izin alan ve yukarıda 1/b’de belirtilen gerçek veya tüzel kişiliği,

     c) TARAFLAR, SETEM ve LİSANS ALAN’ı,

     d) SİNEMA ESERİ, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisini

     e) SETEM REPERTUARI; 5846 Sayılı Yasa çerçevesinde SETEM’in gerek üyelerinden aldıkları yetki belgeleri gerekse de uluslararası alanda kurulu olan SETEM ile imzalanan temsilcilik sözleşmeleri uyarınca SETEM koruması altında bulunan sinema eserlerden oluşan repertuarı,

     f) ESER SAHİBİ, SETEM üyesi yönetmen, senarist, diyalog yazarları ile uluslararası sözleşmeler gereği SETEM koruması altında bulunan eserlerin sahiplerini,

     g) LİSANS, SETEM REPERTUARI’nda bulunan sinema eserlerinin LİSANS ALAN tarafından “…………. adlı logolu TV kanalında kullanılmak üzere ana sunucu sisteme bir defalık kaydedilmesini takiben, eserlerin umuma iletimi ve kapsam olarak işbu sözleşmenin (4) maddesinde sınırlanan şartlarda ve FSEK 25. maddesi ile düzenlenen hakka ilişkin SETEM tarafından LİSANS ALAN’a basit ruhsat şeklinde verilen izni,

     h) UMUMA İLETİM HAKKI, FSEK madde 25’te tanımlanan bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, televizyon yayını yapan kuruluşlar vasıtasıyla işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması suretiyle umuma iletimine izin vermek hakkını,

     i) SÖZLEŞME, LİSANS ALAN tarafından SETEM repertuarındaki sinema eserlerinin, sözleşmede belirtilen şekilde umuma iletimine ilişkin olarak imzalanan işbu lisans sözleşmesini,

     j) KULLANILAN SİNEMA ESERLERİ İÇİN ESER BİLDİRİM FORMU, SETEM tarafından hazırlanan ve sinema eserlerinin isimlerini, bilgilerini, eser sahiplerinin adını içeren bildirim formunu,

MADDE 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu; SETEM tarafından LİSANS ALAN’ın …..logolu TV kanalı üzerinden, SETEM repertuarındaki sinematografik eserlerin LİSANS ALAN tarafından karasal/uydu/kablolu yayını sağlamak için işbu sözleşmenin 4. maddesi kapsamında umuma iletim hakkına ilişkin iznin LİSANS ALAN’a verilmesidir.

MADDE 4-VERİLEN İZNİN KAPSAMI

 

     a) SETEM’nin LİSANS ALAN’a verdiği basit ruhsat şeklindeki kullanım izni, SETEM REPERTUARI’nda bulunan sinematografik eserlerin, LİSANS ALAN’IN “….logolu TV kanalı üzerinden karasal/uydu/kablolu yayın ile yayınlanması ile sınırlı bir şekilde sözleşme süresi içerisinde umuma iletim haklarına ilişkin iznin, LİSANS ALAN’a verilmesidir. İzin, SETEM koruması altındaki eserleri yalnızca bu sözleşmede belirtilen şekilde kullanılmasıyla sınırlı olup, eserlerin herhangi başka bir amaçla kullanılması kapsam dışıdır. Tekniğin zorunluluğu yapılan çoğaltım, bu sözleşme kapsamında olup LİSANS ALAN’ın yukarıda belirtilen faaliyetleri sözleşme kapsamındadır.

     b) Bu sözleşmenin uygulama alanı (coğrafi) LİSANS ALAN’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaptığı yayın ile sınırlıdır.

     c) LİSANS ALAN bu sözleşme ile kendisine verilen izni (kendi yan kuruluşu olsun olmasın) üçüncü kişi, kuruluş ve şirketlere devredemez, alt lisans veremez.

     d) Kullanıcıya ait tüzel kişiliğinin üçüncü kişiye devri halinde; kullanıcı devir sözleşmesinde SETEM ile olan lisans sözleşmesinin üçüncü kişiye aynı şartlarla devredildiğine, bu sözleşme açısından devir alanın halef olduğuna dair hüküm koyacaktır. Sözleşmenin bu şekilde devrinin mümkün olmadığı durumlarda ise kullanıcı üçüncü kişinin SETEM ile lisans sözleşmesi yapma zorunluluğunu içerir maddenin devir sözleşmesinde yer almasını sağlayacaktır.

     e) LİSANS ALAN, sinematografik eserlerin umuma iletilmesi ile ilgili olarak elinde bulundurduğu kullanım sıklığı, sinema tercihleri, yaş grupları, gelir grupları ve benzeri olan sinema sektörünü, tüketici tercihlerini ve sinema sektöründeki sinema ürünleri hakkındaki SETEM’in talep edeceği Türk Ceza Hukuku ve Telekomünikasyon Mevzuatı sınırlamasına tabi olmayan ve tüketiciler için kişisel sır olmayan tüm bilgileri SETEM’e vermeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5- SİNEMA ESERLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM ESASLARI

 

     a) LİSANS ALAN gerçekleşen kullanımlarını doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanacak eser bildirim formu ile birlikte SETEM repertuarı ile sınırlı olmaksızın kullanıma konu olan tüm sinema eserlerini ve eserlerin eser sahibi ve yapımcı bilgilerini içerecek şekilde periyodik olarak EK:1 de belirtildiği şekilde excel formatında e-posta ile ve/veya imzalı kaşeli olarak kullanımı takip eden ayın en geç iş günü SETEM’ne teslim edecektir.

     b) SETEM’nin kullanım bilgilerini farklı bir yasal platformdan bedel karşılığı temin etmesi halinde, raporlar arasındaki farklılıklar ayrıca LİSANS ALAN’a ödeme bildirimlerinde yansıtılacak olup, temin edilen kullanım bilgileri karşılığında SETEM tarafından ödenen bedel LİSANS ALAN’a ayrıca fatura edilecektir. LİSANS ALAN bu bedeli ödeyeceğini kabul ve taahhüt

     c) SETEM, bildirimin yapılmasına ilişkin LİSANS ALAN’a yazılı göndereceği ihtarnamede belirtilen süre bitiminde bildirim halen yapılmamış olursa LİSANS ALAN, sözleşme bedelinin %25’i oranında cezai şartı ayrıca SETEM’e ödeyecektir.

MADDE 6- MALİ ŞARTLAR

     a) LİSANS ALAN, Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte SETEM REPERTUARI’nda bulunan sinema eserlerinin ………….logolu TV kanalı üzerinden 01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar olan dönem için SETEM tarafından verilen lisans uyarınca,12 aylık süre için toplam ……………….TL+KDV ‘dir.

     b) LİSANS ALAN sözleşmenin imza tarihine kadar olan dönemin ödemesi olan toplam …aylık ödeme karşılığı olan …. TL+KDV tutarını sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 15 gün içinde, kalan tutarı ise aylık eşit taksitler halinde son taksit en geç 25.12.2023 tarihinde ödenmek üzere SETEM’in aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına nakden ve defaten ödeyecektir.

     c) SETEM, LİSANS ALAN tarafından yapılan ödemenin hesabına havale edildiği günden itibaren 2 (iki) gün içinde, LİSANS ALAN’a avans ödemesi yapılan faturayı tanzim edip gönderir. Düzenlenen faturalara KDV eklenir. LİSANS ALAN, ödemelerini işbu sözleşme ile belirlenen sürelerde yapmaması durumunda, SETEM tarafından herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

     d) Sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar LİSANS ALAN’a

     e) 6. madde kapsamında LİSANS ALAN tarafından ödemesi gereken mali hak bedelleri, sözleşmede belirlenen vadelerde ödenmediği takdirde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın LİSANS ALAN, Türk Lirası üzerinden aylık %5 temerrüt faizi ödeyecektir.

MADDE 7- MANEVİ HAKLAR

 

LİSANS ALAN, kullandığı sinema eserlerinde, yayın tekniği veya meri hukuk icabı eserin kullanım süresinin kısaltılması ve eser sahibinin adının belirtilmemesi gibi zorunlu olan değişiklikler dışında herhangi bir değişiklik yapamaz.

MADDE 8- SETEM’İN TAAHHÜDÜ

 

SETEM, işbu sözleşme konusu lisansı, FSEK’e ve sözleşme hükümlerine uygun olarak LİSANS ALAN’a vermeye yetkili olduğunu, kullanım izni verilen herhangi bir eserle ilgili olarak hak sahibi ya da üçüncü kişilerin sözleşme konusu ile sınırlı olarak, LİSANS ALAN’a yöneltilebilecek her türlü talep, iddia ve hukuki işlemlerin muhatabı olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9- BAĞLANTILI HAKLAR

 

Bağlantılı haklar bu sözleşmenin kapsamı dışında olup; LİSANS ALAN’ın, bağlantılı hakları temsil eden meslek birlikleri ile sözleşme yapması halinde, LİSANS ALAN eser sahibinin uluslararası sözleşmeler ve yasalarca korunan mali ve manevi haklarına halel getirmeden sözleşme yapacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10-GİZLİLİK

 

Tarafların birbirlerinden ve üçüncü kişilerden işbu sözleşme sürecinde, öncesinde veya sonrasında öğrendikleri, işbu sözleşme veya bu sözleşme kapsamındaki işlemler ve kullanımlar ile ilgili olarak ya   da diğer konularda taraflarla, işle, müşterilerle ve tüm faaliyetlerle ilgili yazılı ve sözlü her türlü yazışma ve bilgiler, gizlilik şartıyla açıklanmış kabul edilecektir. Taraflar, diğer tarafın gizli bilgilerini yetkisiz ifşa, kopyalama ve kullanmaya karşı uygun güvenlik tedbirlerini ihtimam derecesinden daha azını göstermeyeceklerdir. Bu bilgiler her hangi bir sebeple kullanılmayacak ve üçüncü kişilerin kullanımına sunulmayacaktır. Taraflar aksine durumlarda, karşı tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Tarafların, bu maddeye aykırı davranması halinde maddeyi ihlal eden taraf diğer tarafa fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşme bedeli oranında bedel ödemeyi kayıtsız, şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

 

Sözleşme 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde, diğer tarafın aykırı davranan tarafa göndereceği yazılı ihtarnameden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmeye aykırılık ortadan kaldırılmadığı takdirde, bildirimde bulunan taraf sözleşmeyi feshetme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkına sahiptir.

Ayrıca, SETEM ya da LİSANS ALAN’ın faaliyetinin sona ermesi, acze düşmesi, tasfiyesi, iflası ya da sözleşmenin 1. maddesinde yazılı olan taraflardan birinin değişmesi halinde sözleşme kendiliğinden son bulur. Sözleşmenin bu nedenlerle sona ermesi doğmuş ya da doğacak olan yasal hakların kullanılmasına engel teşkil etmez.

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME

 

Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL (ÇAĞLAYAN) MERKEZ MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

MADDE 13- TEBLİGAT ADRESİ

 

Tarafların yukarıda yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak her türlü gönderiler, ihbar, ihtar ve tebliğler iadeli taahhütlü gönderilmek şartıyla, ayrıca faks yolu ile yapılan gönderiler de karşı tarafın yazılı teyidi alınmak şartıyla, taraflara yapılmış sayılır. Taraflar adres değişikliklerini derhal yazı, telefon veya faks ile bildirmek zorundadırlar. Aksi halde, tebligat, 7201 sayılı Tebligat Yasası’nın 10.maddesi uyarınca yapılmış sayılır.

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

 

Bu sözleşmenin esaslı edimlerini içeren maddelerin dışındaki maddelerin geçersiz kılınması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren LİSANS ALAN ve SETEM arasında daha önce yapılmış her türlü taahhüt, teklif ve yazışma geçersizdir.

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren LİSANS ALAN ve SETEM arasında daha önce yapılmış her türlü taahhüt, teklif ve yazışma geçersizdir.

MADDE 15-MÜCBİR SEBEP

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini, ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller Zorunlu Nedenler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; salgın hastalıklar, yangın, deprem, su baskınları, vb. doğal afetler, savaş, mevzuat değişiklikleri, vb.)

MADDE 16- İMZA

 

SÖZLEŞME’nin taraflarını temsile yetkili kişilerin imza sirkülerleri SÖZLEŞME’ye eklenecek ve SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçası sayılacaktır. 6 sayfa, 16maddeden oluşan bu sözleşme, …..….. tarihinde taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve yetkili imzaları eliyle, 2 (iki) nüsha olmak üzere düzenlenmiş ve imzalanmıştır.